Povinnosti návštěvníků plaveckého bazénu – návštěvní řád

  • ( výňatek z provozního řádu )
  • Návštěvníci jsou povinni dodržovat základní pravidla hygieny a bezpečnosti při vstupu do tohoto zařízení, která jsou stanovena tímto provozním řádem, informačními vývěskami, pokyny obsluhy a plavčíků.
  • Do plaveckého bazénu mají zákaz vstupu osoby nemocné, trpící horečnatým onemocněním, kožními onemocněními – ekzémy, plísněmi, osoby zahmyzené, osoby podnapilé.
  • Upozorňujeme, že toto zařízení není vhodné pro kojence a batolata do věku 1 roku!
  • Doporučujeme návštěvu dětem až od věku 3 let, vzhledem k tomu, že toto zařízení není uzpůsobeno pro plavání batolat a kojenců (způsob úpravy a teplota vody). Dítě musí být povinně vybaveno koupacím oděvem gumičkou na nohavičkách.
  • Návštěvníci jsou povinni ukládat do pokladny plaveckého bazénu cenné věci (šperky, hodinky, mobilní tel. apod.) a finanční obnosy větší jak 300,- Kč, neboť vzhledem k charakteru zařízení a z důvodu volného pohybu mnoha osob dochází často k odcizení majetku návštěvníků i přes zamčené skříňky v šatnách. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu těchto cenných věcí ze šatních skříněk.
  • Boty ukládají návštěvníci do skříněk, sprchují se bez plavek a za použití mýdla, před vstupem do sprch a bazénu použijí WC, do prostoru bazénu nesmí nosit jídlo a pití, zákaz vstupu se žvýkačkou, potápěčskými brýlemi, lehátky, míči, puky, zakazuje se jakákoliv manipulace s lavičkami na malém a velkém bazénu.
  • V případě rezervace plaveckého bazénu pro organizace předkládají návštěvníci identifikační kartičky dané organizace určené pro vstup do areálu, používají platné, volné vstupenky a řídí se v tomto pokyny pokladních.
  • Na ochozech plaveckého bazénu je zakázáno běhat, skákat z nich do vody, strkat se, do vody můžou návštěvníci skákat pouze ze startovacích bloků, a to jen se souhlasem plavčíka, jehož pokyny se řídí, neboť plavčík má právo vykázat návštěvníka při hrubém porušování jeho povinností z prostoru plaveckého bazénu.
  • Návštěvník je povinen opustit prostor bazénů 15 minut před ukončením provozní doby a budovu plaveckého bazénu do času ukončení provozní doby.
  • Všechna poranění a úrazy hlásí návštěvník plavčíkovi, který provede základní ošetření a zajistí další lékařskou péči. Pro toto slouží ošetřovna, která je vybavena základními lék. pomůckami. Plavčík je povinen evidovat všechna ošetřená zranění do knihy úrazů zde uložené.
  • Ztráty a nálezy jsou evidovány v místnosti plavčíka, kde se může návštěvník dotázat na stav ztracené věci a po dohodě s pokladními prohlédnout místnost kde jsou uloženy nalezené věci.
  • Výňatky z provozního řádu, jakožto i další povinnosti pro návštěvníky plaveckého bazénu jsou vyvěšeny v místě příchodu k šatnám.