Provozní řád

Provozní řád

 

OBSAH:

 1. Úvodní ustanovení.
 2. Charakteristika a popis zařízení
 3. Technické údaje a kapacita zařízení.
 4. Napouštění plaveckých bazénů.
 5. Chemické hospodářství
 6. Kontrola kvality bazénové vody.
 7. Recirkulace a provoz technologických prvků.
 8. Mikroklima a osvětlení objektu.
 9. Sociální zařízení a šatny
 10. Úklid a údržba
 11. Povinnosti provozovatele.
 12. Povinnosti návštěvníků plaveckého bazénu.
 1. Úvodní ustanovení.

Tento provozní řád je zpracován pro potřeby plaveckého bazénu v Hořovicích. Provozní řád musí být schválen KHS v Berouně. Provozní řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákonem č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů § 6c odst. f a vyhlášky MZ 238/2011 Sb. ze dne 10. srpna 2011, v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 1. Charakteristika a popis zařízení.

Plavecký bazén v Hořovicích je zařízení sloužící pro rekondici, rehabilitaci a rekreační plavání široké veřejnosti se spádovou oblastí cca 15.000 obyvatel. Tato budova je součástí sportovního areálu, který se původně označoval jako Městské lázně Hořovice. Je to souhrn budov kde bazén tvoří dominantní stavbu a sousedí s budovou ubytovny , sauny a AQUAPARKU. Majitelem objektu je město Hořovice a provozovatelem plaveckého bazénu je na základě nájemní smlouvy příspěvková organizace Městské sportovní centrum Hořovice dále jen MSC, zastoupená ředitelem Jaroslavem Sedlákem – telefon: 312 242 270, se sídlem Ke Stadionu 1385/1, 268 01 Hořovice, IČO: 06171150 a jako vedoucí plaveckého bazénu je: Tomáš Ekl – telefon: 775 190 183

Doplňkové služby jako je posilovna, masáže, nehtové studio, restaurace a občerstvení jsou jednotliví nájemci – fyzické osoby, které mají uzavřeny nájemní smlouvy s MSC Hořovice a mají zpracované a schválené provozní řády na jednotlivá pracoviště a tyto provozní řády nejsou součástí tohoto provozního řádu

V souladu s § 19 odst. 3 do bazénu nemají přístup děti mladší 1 roku, děti 1 – 3 roky mohou do bazénu vstupovat pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou.
Pokud není bazén používán jako plavecký stadion, nemají na bazén povolen přístup osoby, které neprojdou očistnou sprchou. Osoby, které se bazénu pohybují jako dozor musí mít sportovní oblečení. Zákaz vstupu v civilu na bazén.

Využití areálu- provoz plaveckého bazénu je zajištěn celoročně s tím, že v letních měsících při provozu letního AQUAPARKU je krytý plavecký bazén využíván veřejností v případě nepříznivého počasí. Provoz zařízení může být ovlivněn výměnou vody a čištěním a rozhodujícím faktorem pro tuto činnost jsou výsledky laboratorních rozborů bazénové vody.

Plavecký bazén je využíván denně a to od 8,00 do 21,00 hod. Krátkodobými odstávkami zařízení jsou jen dny a to 24 a 25.12. a 31.12. a 1.1. toho roku.

Samostatná budova plaveckého bazénu je řešena jako monolitická stavba s nadzemním podlažím, kde je umístěno těleso bazénu a zázemí pro návštěvníky. Přízemí plaveckého bazénu slouží jako technologické a administrativní zázemí.

Plavecký bazén dělíme na:

25 m plavecký bazén – o rozměrech 25 x 10 m s pěti drahami a proměnou hloubkou od 1,25m do 1,85 m. Bazén je opatřen barevným keramickým obkladem a k přístupu do něho slouží čtyři nerezové žebříky uchycené ke stěnám bazénu. Po delších stranách jsou realizovány přepadové žlábky opatřené ochrannými mřížkami. Jedna z krátkých stran je vybavena startovními bloky. V čelní stěně jsou dva výpustní otvory vybavené nerezovými mřížkami, přes které probíhá vypouštění bazénu a částečně i recirkulace baz. vody a zároveň je k dispozici i sací řad ve dně bazénu, který je osazen sacími tryskami a je v soustavě dnových výpustí. Upravená bazénová voda je do bazénu vháněna soustavou trysek z plastu, které jsou umístěny ve dvou řadech ve dně bazénu v jeho podélných stranách. Všechny rozvody jsou provedeny z nekorodujících materiálů, PE a PVC. Ochozy kolem plaveckého bazénu jsou opatřeny protiskluzovým obkladem a jsou vyspádovány mimo přelivné žlábky a jsou svedeny do kanalizace. Pro pohodlí návštěvníků je v podlahách umístěno podlahové topení. Poměr přeliv a sání z dnových výpustí je asi 70 : 30 % celkového množství vody. Objem celého bazénu je 350 m3.

Dětský bazén – o rozměrech 9 x 6 m je řešen jako svažující se směrem od vstupu na ochozy přes tři schodové stupně až do hloubky 0,9 m. Celé dno dětského bazénu (dále jen DB) je opatřeno protiskluzovou dlažbou. Podél delší strany DB je přepadový žlábek, který je opatřen ochrannou mřížkou z PVC. Dále má DB jednu dnovou výpusť. Přívod bazénové vody je proveden opět soustavou trysek z PE a PVC. Ochozy kolem DB jsou také opatřeny protiskluzovým barevným obkladem dle norem a jsou odkanalizovány do kanalizace mimo přelivné žlábky.

Součástí bazénu jsou – “parní lázně“, které jsou umístěny v zázemí za sprchami jak v pánském tak v ženském oddělení. Vybavení – vyvíječ páry VY 60 Chirana Praha. Pro ochlazení je u každé páry ochlazovací bazének opatřený proti skluznou dlažbou a nerezovým žebříčkem pro vlez do vody. Voda v těchto bazénkách je pravidelně, kontinuálně dopouštěna a měněna a přepad i vlastní odtok je zaústěn do kanalizace. Ochlazovací bazénky jsou napouštěny pouze pitnou vodou z městského řadu a jsou průtočné.

Místnost pro plavčíka – je situována na velkém bazénu a to tak, aby měl službu konající plavčík přehled o obou bazénech.
Ošetřovna – je dělící příčka mezi velkým a malým bazénem a je přístupná zároveň i z vstupní haly plaveckého bazénu. Její vybavení odpovídá požadavkům kladeným na typ tohoto zařízení. Součástí vybavení je lékárnička pro ošetření první pomoci. Občerstvení na plaveckém bazénu – provoz tohoto zařízení a povinnosti jeho provozovatele řeší nájemní smlouva. Vybavení nerezový dvoj dřez, skříňky a police na nádobí, ohřívač průtokový na teplou vodu.

Šatny plaveckého bazénu, sprchy a sociální zařízení budou popsány v jiné části tohoto provozního řádu.

 1. Technické údaje a kapacita zařízení.

Velký bazén …………… 25 x 10 m …………….350 m3 vody Malý bazén …………….. 9 x 6 m ……………. 36 m3 vody Akumulační jímka ……. 9 x 6 m …………… 80 m3 vody

Objem filtrů, potrubního systému ……………….. 50 m3 vody

Výkon úpravny vody je 150 m3 při ideálních podmínkách, tzn.,že objem bazénů je obměňován za 3,4 hod. Oběhová čerpadla HERBORNER UNIBAD s předřazeným vlasovým filtrem a dva pískové filtry ASTRAL z ovíjeného laminátu o průměru 1800 mm.

Q=V/T = 350/4+36/1=88+36=124m3 Maximální výkon úpravny je 160 m3 vody.

Kapacita vodní plochy velkého bazénu …………………… 50 osob
Kapacita vodní plochy malého bazénu …………………… 18 osob.
Kapacita vodních ploch celkem ………………………………. 68 osob Kapacita areálu krytých umě.koup. ……………..102 – 136 osob.

 1. Napouštění plaveckých bazénů

Plavecký bazén je napouštěn pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu města Hořovice a to za podmínek, které určí provozovatel místní sítě, neboť dochází ke ztrátě tlaku a množství vody v řadu pro okolní oblast. Napouštění se provádí hlavně v nočních hodinách a to z hlavního řadu přes hlavní vodoměr. Hlavní řad je vybaven regulátory tlaku a zároveň automatickým odkalováním HONYWELL. Napouštění je prováděno manuálně i automaticky pomocí hladinových čidel v akumulační jímce. Po naplnění akumulační jímky dojde ke spuštění recirkulačních čerpadel a tyto přečerpají vodu přes úpravnu vody do plaveckých bazénu. V této fázi jsou otevřené pouze dnové výpusti a sací trysky a recirkulace probíhá pouze jimi.

Před zahájením napouštění dojde k celkovému vyčištění bazénů a potrubního systému, včetně obou filtrů. Praní filtrů probíhá střídavě a to vždy pomocí obou hlavních čerpadel pomocí ochozu filtrů.
Plnící voda splňuje požadavky dané přílohou č.3 vyhlášky č.238/2011 Sb. v platném znění.

Během napouštění bazénů musí obsluha pravidelně kontrolovat stav filtrů, jejich zatížení a funkci, dále vlasové filtry, odkalovací zařízení a sledovat stav hlavního vodoměru a vodoměru u akumulační jímky a tento pravidelně evidovat. Pokud je již v provozu celé zařízení chemické úpravny je obsluha povinna kontrolovat její funkci, doplňovat chemické přípravky předepsané pro úpravu vody a evidovat naměřené hodnoty v daných časových intervalech.

 1. Kontrola kvality bazénové vody.

Kvalita bazénové vody je kontrolována přesně ve znění vyhlášky č. 238/2011 Sb. v pl. zn. § 26 a 27 a přílohy č. 8 a 9. Příloha rozsahu a četnosti je součástí provozního řádu. Na základě objednávky provádí toto pracovníci firmy PEAL Praha. Výsledky rozborů jsou předkládány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví. Rozsah a četnost stanovení jednotlivých ukazatelů bude prováděna dle přílohy č.8 a 9 citované vyhlášky a přílohou tohoto provozního řádu jsou i tabulky ve kterých je stanovena četnost odběrů jak na velkém tak i na malém bazénu. Pro odběr vzorků upravené bazénové vody před vstupem do bazénu je připraveno odběrné místo na výtlačném řadu za úpravou v suterénu objektu. Teplota vody v bazénu je do 28 o C. v souladu s požadavky vyhlášky jsou vyšetření překládána elektronicky do 4 pracovních dnů ode dne odběru, ukazatel Legionella species do 14 pracovních dnů. Pravidelnou kontrolu provádí obsluha odečtem na zařízení PROMINENT DČ BETA 4 s barevným displejem, které je schopno měřit kontinuálně hodnoty volného Cl,pH a redox-potenciálu. Tyto hodnoty jsou pravidelně zaznamenávány obsluhou plaveckého bazénu a zároveň jsou archivovány v paměti zařízení, kde je možný převod na PC.

Volný a vázaný chlor – 1 hodinu před zahájením a poté každou 4 hodinu Průhlednost – 3 x denně
PH – jednou denně
Teplota vody a vzduchu – 3 x denně

Čas zahájení provozu
Dále obsluha pravidelně v daných časových úsecích nejméně 3 x denně zaznamenává hodnoty teploty baz. vody a teploty vzduchu v bazénové hale a toto je vyznačeno na informační tabuli ve velké bazénové hale a v provozním deníku strojovny.
Zároveň je nutné sledovat a ve spolupráci s pracovníky pokladny evidovat počty návštěvníků a podle počtu doplňovat tzv. dopouštěcí vodu jejíž hodnota je stanovena na min. , 30 l na osobu a den.(§ 25 odst. 7)
Všechny hodnoty – teploty vody v bazénu, teploty vzduchu, teplota vody ve sprchách, teplota vzduchu v jednotlivých zařízeních jsou i archivovány v SW, který řídí provoz centrální kotelny.
Kromě laboratorního vyšetření autorizovanou laboratoří se provádí měření pomocí fotometru DINOTEC a HACH Chlorine a toto provádí provozovatel zařízení a vede o tomto záznam.
Všechny protokoly o provedených rozborech bazénové vody jsou archivovány u provozovatele plaveckého bazénu po dobu 5 let.

Vypouštění plaveckého bazénu
– v souladu s požadavky § 28 odst. 5 v případě zjištění překročení

nejvyšší mezné hodnoty nebo mezné hodnoty ve všech rozích bazénu je nutno okamžitě vyšetřit příčinu a do doby jejího odstranění nelze provozovat koupání.

Primární vypouštění probíhá přes technologické prvky a to přes pískové filtry, které se tímto dokonale vyperou a potom se pomocí čerpadel ochozu u filtrů voda vypouští do kanalizace. Vypouštění bazénu musí být oznámeno příslušnému provozovateli kanalizační sítě a zároveň na ČOV v Hořovicích. Množství vypouštěné vody je sledováno, aby nedošlo k zahlcení kanalizačního řadu v místě napojení na pravobřežní sběrač.

Závěr vypouštění probíhá gravitačně v závislosti na probíhajícím úklidu.

 1. Chemické hospodářství.

Zařízení pro chemickou úpravu – se skládá z měřící a dávkovací jednotky PROMINENT DULCOMARIN II. – výrobce SRN a dávkovacími čerpadly stejné firmy, doplněné čerpadlem pro vločkovač, vzhledem k dávkování flokulantu pro každý filtr zvlášť.

Zařízení PROMINENT je programovatelná dávkovací jednotka, která sleduje a vyhodnocuje tyto hodnoty: volný Cl,pH , RP a teplota vody. Tyto hodnoty jsou měřeny kontinuálně odběrem tlakové vody z výtlačného potrubí a přívodních hadiček. Zařízení je vybaveno blokací pro případ přerušení přítoku měřené kapaliny, sledování překročení nastavených hodnot a následně vyhlášení alarmu a odstavení dávkovacích čerpadel.Zařízení ovládá čtyři dávkovací čerpadla, která jsou v provozu v závislosti s provozem recirkulačních čerpadel tak, aby nedošlo k přechemizování baz. vody v místě dávkování. Spuštění zařízení a jeho odstavení je popsáno v provozních pokynech pro toto zařízení, které kontroluje provozovatel zařízení a je samostatným dokumentem.

Úprava pH – pokud vstupní voda po primárním změření vykazuje větší hodnotu pH než 6,5 – 7,2 je nutno tuto hodnotu snížit na hodnotu nastavenou na PROMINENT a to buď automaticky nebo ručně na ovládacím panelu čerpadla.
Snížení hodnot pH provádí obsluha přidáváním 33 % roztokem kyseliny sírové akumulátorové a v počátku náběhu zařízení kyselinou chlorovodíkovou 31 %která je dodávána firmou EURO šarm Plzeň v 5O l PE soudkách. Její skladování je v oddělené místnosti pro toto určené. Tato místnost má samostatný vchod a to vně budovy bazénu. Při práci s kyselinou je nutné dodržovat základní zásady:

Nemíchej sodu s kyselinou !!!!!Kyselina se nalévá do vody a nikdy naopak !!!!Dej pozor na smíchání kyseliny a chlorňanu sodného – hrozí prudký vývin prudce jedovatého plynu !!!!!Používej ochranné pomůcky !!!!!

Pokud dojde během provozu ke snížení hodnot ph pod sledovanou hodnotu a to max. na 6,5 což je spodní hranice použijeme ke zvýšení hodnoty sodu (hydrogenuhličitan sodný)  nebo přípravky na bázi pH + !!!!!

Dávkování chlornanu sodného – pro dosažení správné sanitace a desinfekce bazénové vody je používán chlornan sodný technický, který dodává firma EURO

Šarm Plzeň vPE soudkách po 60 kg, jako světle nažloutlou kapalinu, charakteristického zápachu, způsobující silnou korozi, popáleniny kůže a zničení potřísněného oblečení. Doprava tohoto přípravku je zabezpečena vozidly s ADR. Obsah aktivního chloru by neměl klesnout pod 15 %.

Chlornan sodný je dávkován jednotkou PROMINENT a to v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Na vstupu do bazénu by hodnota volného chloru neměla přesáhnout 0,6 mg/l a na výstupu, přepadu by neměla být nižší jak 0,3 mg/l Cl. Chlornan je dávkován za filtrační zařízení přímo do PE potrubí, které zásobuje bazénové trysky. Společně s hodnotou volného chloru je třeba sledovat i hodnoty vázaného chloru a chloru celkového. Pro práci s touto látkou platí stejná pravidla jako pro práci s kyselinami a ostatními látkami škodlivými.

Dávkování vločkovače – pro účely krytého bazénu v Hořovicích se používá PAC, – polyaluminiumhydrochlorid – dodáván firmou GHC Invest Praha. Tato látka se dodává jako čirá, nahnědlá kapalina v 30 l PE soudkách s různým obsahem kysličníků hliníku. Tato látka je asi 30 x účinnější než síran hlinitý a proto se může dávkovat i

ve složitých podmínkách a to těsně před filtrační jednotku.

Dávkování se provádí do připravených nádob a to v množství cca 1 l na 30 l ředící vody.
Správnou funkci zajišťuje hodnota cca 0,1g na 1m3 čerpané vody. Dávkování provádíme na dvou nezávislých místech před filtry a to samostatnými čerpadly, které jsou elektricky spojeny s hlavními čerpadly a jsou časově nastavena dle zatížení plaveckého bazénu.

 1. Odstávka, recirkulace vody a provoz techn. prvků.

Odstávka zařízení se provádí na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, jako nápravné opatření provozovatele bazénu při nevyhovující kvalitě vody, při havárii, nebo dlouhodobé odstávce dodávky plnící vody.
Znamená to pomocí oběhových čerpadel nejdříve velkým množstvím bazénové vody proprat zařízení pískové filtrace ,hlavně za pomoci obtoku filtrů za chodu obou čerpadel,které zajistí dokonalé proplachy obou filtrů. Měřící a řídící jednotka chemického hospodářství se odstaví tím, že se měřící elektrody vyjmou z průtočné jednotky a odpojí od kabelů a uloží do nádoby se slabě slaným roztokem. Elektrody na měření pH pravidelně kontrolovat a měnit pouze za elektrody příslušných výrobců. Sací zařízení dávkovacích čerpadel ponoříme do nádob s teplou vodou a nebo roztokem kyseliny chlorovodíkové a necháme alespoň tři minuty čerpat na plný výkon, aby došlo k úplnému proplachu celého vedení do výtlačného potrubí do dávkovacích jehel. Hlavy čerpadel pořádně proprat a celé sací a výtlačné soustavy propláchnout a zbavit možných nárůstů. Přezkoušet těsnost všech armatur a zpětných klapek u dávkovacích čerpadel.

U hlavních recirkulačních čerpadel přezkoušet těsnosti spojů, vyčistit kvalitně vlasové filtry a přezkoušet jejich těsnost. U čerpadel zkontrolovat stav ucpávek, těsnosti na hřídeli el.motoru a možnost domazání ložisek.

U akumulační jímky přezkoušet činnost zařízení pro hlídání množství vody v této jímce, havarijní odstavení čerpadel při poklesu hladiny. Akumulační jímka se čistí dle potřeby za pomoci roztoku SAVA které dokonale likviduje usazeniny na stěnách akumulační jímky. Jedná se o usazeniny mastného charakteru a rzi. Před akumulační jímkou překontrolovat stav zpětné klapky, její funkci, která zajišťuje správnou funkci jímky proti přeplavení z velkého bazénu z dnových výpustí.

Vyzkoušet činnost všech kulových ventilů, které slouží pro provoz oběhu bazénové vody tj. přepadové žlábky, přepady do akumulační jímky, přepady do kanalizace, hlavní výpust do kanalizace a přepad z malého bazénu. Dnové výpusti z velkého bazénu vyčistit a nerezové kryty také.

Voda k napuštění bazénu i jeho doplňování prochází systémem přes akumulační jímku a přes celý recirkulační systém – § 16 odst. 8, který je jištěn proti zatopení ak. jímky i proti poklesu vody v ní. Zároveň s napouštěním vody uvést do provozu chemické hospodářství a začít dávkovat vločkovače a následně upravit pH a volný Cl. Přepadové potrubí k jednotce PROMINENT musí být řádně vyčištěno zároveň s jemným filtrem na vtoku do měřící jednotky.

Velice důležité je sledovat zátěž na pískových filtrech a jejich následné praní. Vzhledem ke kvalitě napouštěcí vody (mechanické znečištění) pravidelně vyměňovat nerezové vložky u odkalovacích a redukčních zařízení HONYWELL.V případě poklesu tlaku v řadu a v případě ztráty množství lze po dohodě s VAK Hořovice použít tzv. požární obtok který je umístěn za hlavním vodoměrem. V případě použití obtoku je nutné ihned zkontrolovat stav dalších filtrů na rozvodu studené vody – JUDO před boilery, směšovací ventily RADA apod.

V nočních hodinách provozu lze snížit výkon recirkulace pouze na jedno čerpadlo ovšem za předpokladu, že do zahájení provozu bude objem bazénu jednou vyměněn.

8.Vzduchotechnika a osvětlení objektu.

Celé zařízení vzduchotechniky je řízeno systémem, který je společný a závislý na provozu kotelny plaveckého bazénu. Jedná se o vzduchotechnickou jednotku, která dodává potřebné množství teplého nebo chladného vzduchu do všech prostor plaveckého bazénu, zároveň provádí odvlhčení prostor a rekuperaci vzduchu. Typ AHU bazénová klimatizační jednotka s tepelným čerpadlem a dvojitou rekuperací zajišťuje odvlhčení, ohřev, přívod čerstvého vzduchu, provětrání haly včetně automatické regulace

 • –  odvlhčení při cirkulaci – 14,8 kg/h
 • –  odvlhčení při 30% čerstvého vzduchu 78,2 kg/h
 • –  Qv – 14500 m3/h, P= 300 Pa, topný výkon 65 kW
 • –  Izolace – tepelná 40 mm Orsil
 • –  Izolace akustická 60 mm do plechu s AL folií připevněnou na samolepící trny –neprůzvučnost 30 dB
  Dále jsou zde drobné odtahové ventilátory, které zajišťují výměnu vzduchu na jednotlivých WC a jsou řízeny časovači doby chodu.
  Vzduchotechnika pracuje na základě monitorování prostředí na velkém bazénu a malém bazénu. Na kontrolní panel umístěný v kanceláři provozovatele jsou kontinuálně přenášeny hodnoty teplot vzduchu,vody a i vlhkosti a na základě tohoto je řízen systém celé vzduchotechniky.

Pokud dojde k závadě na řídícím software lze vše ovládat i v ručním režimu, který zajistí dostatečnou funkci celého systému. Při nuceném větrání mít na vědomí, že systém větrání je řešen podtlakově.
Sledovat stav vlhkosti ve všech prostorech bazénu tak, aby byla plněna vyhl.238/2011 Sb. která stanoví přesné hodnoty této relativní vlhkosti.

Dimenze vzduchotechnické jednotky je dostatečná a splňuje ustanovení výše citované vyhlášky.
To samé platí u sledování zadaných teplot vzduchu ve všech prostorech bazénu. Podle informací z ovládacího panelu budou pravidelně měněny filtrační vložky.

Osvětlení celého areálu je provedeno výbojkovými tělesy, které jsou dostatečné a splňují podmínky pro provoz el.zařízení v zařízení se zvýšenou vlhkostí. V případě výpadku el.energie je osvětlení zajištěno nouzovými světly, které jsou součástí systému velké a malé bazénové haly a jsou napájeny z akumulátorového zdroje ,který je umístěn v suterénu plaveckého bazénu. Tento záložní zdroj je pravidelně kontrolován a zkoušen.

 1. Sociální zařízení a šatny, parní lázně.

Systém plaveckého bazénu a pohyb jeho návštěvníku je řízen pravidlem, kdy návštěvník projde systém vstupní hala, pokladna, šatna, sprchy a WC. Zázemí je rozděleno na pánské, dámské a dětské oddělení.

Každé oddělení má samostatný vchod i východ na ochoz plaveckého bazénu. V oddělení muži je celkem 84 ks skříněk a u žen je to 62 ks skříněk. Šatny jsou u mužů rozděleny na tři místnosti u žen jsou to místnosti dvě. Oddělení dětí je vybaveno celkem 64 ks skříněk a je děleno na chlapce a dívky.

U mužů je oddělení vybaveno 3 ks samostatných, oddělených a větratelných WC, 4 ks pisoárů splachovaných tlačnými ventily PRESTO, počet umyvadel – 3,9 ks tlačných sprch PRESTO s míchanou vodou přivedenou přes baterii RADA a jednou sprchou PRESTO studenou pro použití po parní lázni.

U žen jsou také tlačné sprchy PRESTO v počtu 6 –ti kusů a jsou napájeny předem smíchanou vodou o teplotě 37 C. Počet WC 4 ks, počet umyvadel – 3 ks.
Umyvadla jsou vybavena dávkovači tekutých mýdel, WC dávkovači toaletního papíru. Na sprchy navazuje místnost s ručními hotelovými vysoušeči vlasů.

Na dětském oddělení jsou k dispozici vždy čtyři sprchy, 2 WC + 2 umyvadla.
Dále mají návštěvníci k dispozici i 2 WC ve vstupní hale.
Pracovníci strojovny mají k dispozici – denní místnost, vlastní sociální zařízení vybavené sprchovým koutem, WC a umyvadlem.

Šatnové skříňky jsou vyrobeny z dobře omyvatelného materiálu a jsou opatřeny ventilačními otvory pro jejich odvětrání. Zabezpečení je provedeno visacími zámky a v tzv. malé šatně fungují mincovní zámky u 22 ks skříněk. Každá šatna má samostatné osvětlení a je zde zabudováno i umělé odvětrání. Skříňky jsou opatřeny háčky na pověšení oblečení a jsou číslovány.

Sušárny jsou vybaveny el. vysoušeči vlasů zn. REZ FIX, kde za pomoci radarové technologie je spouštěn proud teplého vzduchu k osoušení těla i vysoušení vlasů. I v těchto místnostech je samostatné odsávání a osvětlení.

V místnosti tzv. “parní lázně“, které jsou samostatné v každém oddělení je návštěvník vystaven působení horké páry, kterou sem dodává vyvíječ páry VY 60 Chirana Praha. Pro ochlazení je u každé páry ochlazovací bazének opatřený proti skluznou dlažbou a nerezovým žebříčkem pro vlez do vody. Bazének je po dobu provozu průtočný. Vlastní odtok je zaústěn do kanalizace. Ochlazovací bazénky jsou napouštěny pouze pitnou vodou z městského řadu.

 1. Úklid a údržba zařízení Velký bazén a malý bazén.
 • –  ochozy VB a MB jsou pravidelně denně splachovány plavčíky a odpad je napojen přímo do kanalizace mimo bazénový okruh. V případě výskytu mastných usazenin provádíme údržbu a mytí sodou. Sodou se myje i přechod mezi hladinou vody a okolím tzv. linka. Tato se musí likvidovat denně.
 • –  Při mytí používáme tlakovou myčku KARCHER s možností přisávání mycích přípravků. V případě mytí po výměně vody myjeme ochozy kartáčovým strojem WAP bez použití chemických přípravků. Zároveň plavčík provede i ošetření nerezových schůdků.
 • –  Denně před nástupem služby kontroluje plavčík pořádek za lavicemi. Zároveň se denně uklízí i místnost plavčíka a kontroluje se dodržování zákazu vstupu sem v obuvi.
 • –  Pokud se bazény čistí po vypuštění používáme desinfekční přípravky. Tyto přípravky zlikvidují zbytky mastných a rezavých usazenin na dně bazénů a jejích stěnách. Po použití těchto přípravků je nutné provést dokonalé spláchnutí tlakovou myčkou a následné ošetření dna a stěn přípravkem SAVO. Toto ošetření se provádí i na ochozech plaveckého bazénu. Desinfekční přípravky se v intervalu 3 měsíců pravidelně střídají – pokaždé s jinou účinnou látkou – Savo x Incidur
 • –  Sklad chemikálií – samostatná místnost k dispozici umyvadlo.
 • –  Úklidové místnosti jsou na pánském oddělení a na dětském oddělení. Šatny.

Pracovníci úklidu denně dle návštěvnosti prochází místnosti šaten a kontrolují jejich stav. Denně se musí vždy před zahájením provozu a po jeho skončení zkontrolovat stav skříněk, tyto omýt desinfekčním roztokem SAVA( 3 %) hlavně v dolní části kam návštěvníci odkládají obuv.

Podlahy v těchto místnostech se průběžně stírají a ošetřují a veškerý úklid provádí nájemce plaveckého bazénu.

Místnosti WC.

Denně jsou pracovníci úklidu povinni ošetřit sedátka WC a kliky dveří vhodným desinfekčním přípravkem – 5 % roztok SAVA. Dále pravidelně kontrolují a doplňují toaletní papír a tekuté mýdlo do dávkovačů. Vzhledem ke stavebnímu uzpůsobení lze tyto prostory během provozu čistit i tlakovým mytím a zároveň i kartáčovým systémem WAP za použití mycích přípravků, neboť toto zařízení zároveň odsává veškerou špínu z mytého prostoru. WC jsou vybavena mycími kartáči s příslušnou nádobou. Pravidelně,denně jsou vyprazdňovány odpadkové koše.

Sprchy, ochlazovací bazénky a parní lázně.

Tyto prostory jsou nejvíce exponovány a proto zde musí být zvýšena četnost úklidu a dozoru. Úklidová firma pravidelně, několikrát denně kontroluje stav zařízení a provádí zde úklid.

 • –  Vzhledem k tomu, že tyto místnosti mají omyvatelné i stěny jsou denně před zahájením provozu omývány proudem vody a desinfikovány roztokem SAVA, RAVA apod. Zároveň musí obsluha denně umývat zrcadla, umyvadla, vstupní dveře a dělící příčky umístěné při východu na bazén.
 • –  V místnosti páry a u ochlazovacích bazénků vzhledem v nadměrnému výskytu mastných usazenin je nutné denně použít přípravky SAVO k likvidaci těchto nečistot. Dveře do parních lázní musí denně zůstat po ukončení provozu otevřeny z důvodu řádného vyvětrání. Sedačky v parních místnostech je třeba desinfikovat roztokem 3 % SAVA.
 • –  dle harmonogramu úklidu je nutné tyto prostory důkladně umýt, to znamená na stěny a podlahu aplikovat přípravky předepsané a po chvíli jeho působení tyto prostory dokonale spláchnout proudem vody. Zároveň je nutné dokonale umýt všechny dveře úklidovými rukavicemi se skleněným dutým vláknem.
 • –  Obsluha doplňuje tekutá mýdla do dávkovačů a popř. vymění zde umístěné aplikátory vůní. Kontroluje stav a likviduje obsah odpadkových košů. Zároveň kontroluje i provozuschopnost vzduchotechniky. Vstupní hala a chodby, přízemí.
  • –  ve vstupní hale a chodbách jednotlivých oddělení je prováděn úklid několikrát denně, vzhledem k počtu návštěvníků a ročnímu období. Vstupní část opatřená čistící zónou je pravidelně čištěna vysavačem sklepačem a její okolí se pravidelně stírá.
  • –  Jedenkrát týdně se výše uvedené prostory ošetří přístrojem WAP a za pomoci přípravku BENDUROL forte, který je vhodný pro použití na materiál, kterým jsou opatřeny podlahy (umělý kámen, dlažby).
  • –  Při odstávce bazénu a po celkovém vymalování objektu je vstupní hala uklizena.
  • –  Přízemí pl. bazénu je uklízeno dle potřeby průběžně, jak obsluhou bazénu tak i dalšími nájemci, kteří zde provozují svoji činnost na základě nájemních smluv s Městem Hořovice a dle plánu společných prostor.

Venkovní prostory plaveckého bazénu.

– denně musí obsluha uklidit vstupní schodiště, toto opláchnout, zbavit odpadků a tyto odnést do kontejneru. V zimním období dbá obsluha na úklid sněhu a likvidaci námrazy, jak na schodech do plaveckého bazénu tak i přilehlých chodnících.

 • –  Sekání trávy se provádí průběžně. Živé ploty a porosty se stříhají cca třikrát za sezónu a zároveň se provádí i úklid kolem nich. Toto se týká i údržby vzrostlých

stromů kolem plaveckého bazénu, jejichž úpravu provádí odborná firma.

 • –  Přilehlé chodníky a celý komunikační systém uklízí obsluha průběžně dle provozu a ročního období. Kontrola se provádí denně.
 1. Povinnosti provozovatele.
 • –  provozovatel dbá na dodržování ustanovení tohoto provozního řádu, kontroluje a sleduje dodržování všech bezpečnostních, protipožárních a hygienických nařízení a vyhlášek
 • –  kontroluje činnost svých podřízených, zda i oni dodržují výše uvedené povinnosti, které pro ně vyplývají z provozu a charakteru zařízení
 • –  každý den provádí kontrolu úklidu všech prostranství a prostor plaveckého bazénu
 • –  prověřuje stav technologických prvků, chemického hospodářství a provoz kotelny a o tomto vést záznamy v provozních knihách, které jsou uloženy v místnosti řídícího centra kotelny. Tato evidence je dostupná všem kontrolním orgánům a zdravotnímu dozoru.
 • –  Provozovatel zajišťuje pravidelné a v daných termínech konané revize plynových zařízení a kotlů, revize hasících přístrojů a hydrantů a komínů.
 • –  Vybavit všechny zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami, oděvy a obuví, vzhledem k charakteru jejich činnosti. Kontrolovat platnost zdravotních průkazů, platnost zkoušek u plavčíků Juniorů a zajišťovat pro zaměstnance školení v oblasti bezpečnosti práce a protipožární prevence.
 • –  Kontroluje systém pokladny a tím i dodržování kapacity zařízení, zda jsou plněna ustanovení provozního řádu.
 • –  Ve smyslu tohoto provozního řádu provozovatel zpracuje přílohy k pracovním smlouvám, které budou přesně specifikovat povinnosti jednotlivých zaměstnanců

areálu v oblasti úklidu, údržby a dozoru nad daným zařízením, kontroly provozu jednotlivých technologických prvků, kontroly kvality bazénové vody.

 1. Povinnosti návštěvníků plaveckého bazénu
 • –  návštěvníci jsou povinni dodržovat základní pravidla hygieny a bezpečnosti při vstupu do tohoto zařízení, která jsou stanovena tímto provozním řádem, informačními vývěskami, pokyny obsluhy a plavčíků.
 • –  Do plaveckého bazénu mají zákaz vstupu osoby nemocné, trpící horečnatým onemocněním, kožními onemocněními – ekzémy, plísněmi, osoby zahmyzené, osoby podnapilé.
 • –  Upozorňujeme, že toto zařízení není vhodné pro kojence a batolata do věku 1 roku !!!!!!
 • –  Doporučujeme návštěvu dětem až od věku 3 let, vzhledem k tomu, že toto zařízení není uzpůsobeno pro plavání batolat a kojenců(způsob úpravy a teplota vody). Dítě musí být povinně vybaveno koupacím oděvem gumičkou na nohavičkách.
 • –  Návštěvníci jsou povinni ukládat do pokladny plaveckého bazénu cenné věci (šperky, hodinky, mobilní tel. apod.) a finanční obnosy větší jak 300,- Kč, neboť vzhledem k charakteru zařízení a z důvodu volného pohybu mnoha osob dochází často k odcizení majetku návštěvníků i přes zamčené skříňky v šatnách
 • –  Boty ukládají návštěvníci do skříněk, sprchují se bez plavek a za použití mýdla, před vstupem do sprch a bazénu použijí WC, do prostoru bazénu nesmí nosit jídlo a pití, zákaz vstupu se žvýkačkou, s ploutvemi, potápěčskými brýlemi, lehátky, míči puky, zakazuje se jakákoliv manipulace s lavičkami na malém a velkém bazénu.
 • –  V případě rezervace plaveckého bazénu pro organizace předkládají návštěvníci identifikační kartičky dané organizace určené pro vstup do areálu, používají platné, volné vstupenky a řídí se v tomto pokyny pokladních
 • –  Na ochozech plaveckého bazénu je zakázáno běhat, skákat z nich do vody, strkat se, do vody můžou návštěvníci skákat pouze ze startovacích bloků a to jen se souhlasem plavčíka, jehož pokyny se řídí, neboť plavčík má právo vykázat návštěvníka při hrubém porušování jeho povinností z prostoru plaveckého bazénu
 • –  Všechna drobná poranění a úrazy hlásí návštěvník plavčíkovi, který provede základní ošetření a zajistí další lékařskou péči. Pro toto slouží ošetřovna, která je vybavena základními lék. pomůckami. Plavčík je povinen evidovat všechna ošetřená zranění do knihy úrazů zde uložené
 • –  Ztráty a nálezy jsou evidovány v místnosti plavčíka, kde se může návštěvník dotázat na stav ztracené věci a po dohodě s pokladními prohlédnout místnost kde jsou uloženy nalezené věci.
 • –  Výňatky z provozního řádu, jakožto i další povinnosti pro návštěvníky plaveckého bazénu jsou vyvěšeny v místě příchodu k šatnám